چچ

سیستم مدیریت کیفیت (QMS)

بدنبال استقرار استاندارد تضمین کیفیت ISO ۹۰۰۲:۱۹۹۴، شرکت پتروشیمی نمونه سامان بعنوان اولین شرکت پتروشیمی کشور، پس از انجام ممیزی‌های شخص ثالث توسط شرکت SGS، در بهمن ماه سال ۷۵ موفق گردید گواهی این استاندارد را با دامنه کل فعالیتهای مرتبط با واحدهای تولیدی و واحدهای جانبی اخذ نماید.

با توجه به رویکرد این شرکت در ارتقاء سیستمهای مدیریتی و در راستای تحقق تعهد به بهبود مستمر و در پی اقدامات انجام گرفته، رعایت الزامات استاندارد و براساس نتایج ممیزی شخص ثالث شرکت SGS، در اردیبهشت ماه سال ۸۰ ، این شرکت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰ را در اولین سال انتشار ویرایش جدید استاندارد کسب نمود. همچنین در ادامه روند ارتقاء سیستمهای مدیریتی و همزمان با اولین سال انتشار ویرایش جدید استاندارد، در دی‌ماه سال ۸۷، شرکت پتروشیمی نمونه سامان موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ گردید

آدرس کوتاه شده: