چچ

سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)

سیستم مدیریت زیست محیطی همزمان با مطرح گردیدن سیستم مدیریت زیست محیطی در مجموعه سیستمهای بین المللی ایزو و با وجود تصور عمومی صنعتگران در صنایع شیمیایی که با توجه به ماهیت فعالیتهای اینگونه صنایع، تولید پاک را امری دور از ذهن تصور می‌نمودند، مدیریت شرکت پتروشیمی نمونه سامان با اتکاء به نیروهای مجرب خود استقرار استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۱۹۹۶ را پیگیری نمود و دراردیبهشت ماه سال ۷۷ این شرکت موفق گردید، بعنوان اولین شرکت پتروشیمی و چهارمین شرکت کشور پس از انجام ممیزی های شخص ثالث شرکت SGS ، گواهینامه این استاندارد را با دامنه استقرار کل فعالیتهای مرتبط با واحدهای تولیدی و واحدهای جانبی اخذ نماید.

همچنین در بهمن ماه سال۸۴ با توجه به اقدامات انجام گرفته و رعایت الزامات ویرایش جدید استاندارد مدیریت زیست محیطی و با انجام ممیزی شخص ثالث شرکت SGS ، گواهینامه ISO ۴۰۰۱:۲۰۰۴ با دامنه استقرار کل مجتمع و در اولین سال انتشار ویرایش جدید اخذ گردید.

آدرس کوتاه شده: