سنجش رضایت مشتریان

1. انطباق مشخصات محصول ارسالی با مشخصات درخواست شده

2. خواص فیزیکی محصول

3. یکنواختی شید رنگ قطعات تولیدی

4. پایداری رنگ قطعات تولیدی

5. عدم بروز اختلال در فرایند تولید بر اساس محصول دریافتی

6. کیفیت محصول در مقایسه با محصولات مشابه موجود در بازار

7. وضعیت بسته بندی محصول

8. سلامت محصول هنگام تحویل باربری به شما

9. مدارک کمی و کیفی محصول تحویل شده

10. نحوه رسیدگی به شکایات

11. تحویل به موقع محصول

12. مقدار تحویل شده در مقایسه با مقدار درخواستی محصول

13. سرعت عمل جهت درخواستهای غیر برنامه ریزی شده

14. نحوه برخورد و پاسخگویی واحد فروش

15. نحوه برخورد و پاسخگویی واحد مالی

16. قیمت محصول در مقایسه با کیفیت آن

17. قیمت محصول در مقایسه با محصولات مشابه موجود در بازار