چچ

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSMS)

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

با معرفی الگوی پیشنهادی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از سوی سازمان بین المللی ایزو، OHSAS ۱۸۰۰۱:۱۹۹۹ ، استقرار این سیستم در شرکت پتروشیمی نمونه سامان پیگیری گردید و با انجام ممیزی خارجی و بعنوان دومین شرکت پتروشیمی، در اردیبهشت ماه سال ۷۹ گواهینامه استقرار سیستم مذکور به شرکت اعطاء گردید و همزمان با تصویب آخرین ویرایش استاندارد در سال ۸۶ و معرفی سیستم بعنوان سیستم استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS ۱۸۰۰۱: ۲۰۰۷ و بدنبال رعایت الزامات جدید استاندارد و قوانین مرتبط و براساس نتایج ممیزی خارجی، در اردیبهشت ماه سال ۸۷ ، این شرکت موفق به کسب گواهینامه استاندارد مذکور با دامنه استقرار در کل مجتمع گردید.

آدرس کوتاه شده: