چچ

سیستم مدیریت کیفیت جامع (TQM)

شرکت پتروشیمی نمونه سامان بدنبال استقرار استانداردها و نظام‌های مدیریتی در شرکت ، از سال ۱۳۸۲ استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر اساس مدل تعالی سازمانی ( مدل EFQM ) را در برنامه کاری خود قرار داد.

به این منظور فعالیتهای بهبود در قالب تیمهای تعالی و در حوزههای مختلف پیگیری شده و کلیه فعالیتها در مسیر تعالی توسط یک تیم راهبری فعالیت خود را آغاز نمود.
این شرکت در سال ۱۳۸۲ به روش پرسشنامه و سپس در سالهای ۸۳ تا ۸۶ به روش شبیه سازی جایزه و در سال ۸۷ و ۸۸ به روش پرفورما نسبت به خود ارزیابی و تعریف اقدامات بهبود اقدام نموده است.
در سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شرکت پتروشیمی نمونه سامان موفق به اخذ گواهینامه تعهد به تعالی از جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی گردید.
در سال ۱۳۸۵ این شرکت گواهی نامه اشتهار به سرآمدی را از جایزه ملی کیفیت ایران دریافت نمود.
در سال ۱۳۸۷ از طرف جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت و با قرار گرفتن در بازه امتیازی ۳۵۰ تا ۴۰۰ موفق به دریافت تقدیرنامه سه ستاره گردید.

آدرس کوتاه شده: