چچ

پروژه های بهبود انجام شده

پروژه های بهبود انجام شده
توسعه مکانیزم بهینه کاوی و بهره گیری از تجارب سایرین (Benchmarking) فاز دوم
تولید نرم‌افزارجامع پرسنلی

آدرس کوتاه شده: