چچ

ترکیب سهامداران

سرمایه و ترکیب سهامداران سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۴۵۵٫۸۸۵٫۴۸۲٫۰۰۰ریال(شامل تعداد ۴۵۵٫۸۸۵٫۴۸۲ سهم به ارزش اسمی هر سهم یکهزار ریال ) بوده که با توجه به افزایش سرمایه مصوب مجمع فوق العاده به تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳و ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۴درپایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ سرمایه شرکت به مبلغ ۶۶۰میلیارد ریال(شامل ۶۶۰میلیون سهم به ارزش اسمی هرسهم یکهزارریال) بوده است.

شایان ذکر است به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۹5/08/۲3 با موضوع افزایش سرمایه و به موجب مجوز شماره 044-969/292833 به تاریخ 96/05/16 سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ششصد و شصت میلیارد ریال به مبلغ یک هزار و دویست و سی میلیارد ریال (شامل 1.230.000.000 سهم یکهزار ریالی با نام) از طریق تبدیل مطالبات حال شده و همچنین آورده نقدی، تغییر یافت.

جدول وضعیت سهامداران:

آدرس کوتاه شده: