چچ

اطلاعیه مالی

نماد نام شرکت عنوان اطلاعیه کد زمان ارسال زمان انتشار
پارتا مجتمع نمونه سامان1 لینک نمونه سامان ن-۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۳:۴۲:۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۳:۴۲:۰۵
پارتا مجتمع صنعتی نمونه سامان2 لینک نمونه سامان ن-۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۲:۵۴:۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۲:۵۴:۱۵
وملی سرمایه گذاری گروه صنعتی نمونه سامان3 لینک نمونه سامان ن-۵۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۲:۲۸:۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۲:۲۸:۱۵
کشرق صنعتی و معدنی نمونه سامان4 لینک نمونه سامان ن-۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۲:۵۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۲:۵۴
فاسمین نمونه سامان5 لینک نمونه سامان ن-۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۱:۵۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۱:۵۱
کشرق صنعتی و معدنی نمونه سامان6 لینک نمونه سامان ن-۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۰:۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۱:۲۰:۲۵
کگل معدنی و صنعتی نمونه سامان7 لینک نمونه سامان ن-۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۰:۵۱:۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۲۰:۵۱:۰۶
آدرس کوتاه شده: