چچ

سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی طرح های مصوب این شرکت به روزرسانی شده،خلاصه مدیریتی مطالعات مورد اشاره جهت بهره برداری بارگذاری گردیده است.چنانچه سرمایه گذارانی تمایل به سرمایه گذاری در طرح های این شرکت را دارند می توانند ضمن مکاتبه و تماس با دفاتر این شرکت مطالعات کامل طرح ها را در قالب Feasibility Study) FS) و یا در قالب Business Plan ) BP) به دو زبان فارسی و انگلیسی در قسمت فایل های پیوست دریافت نمایند.

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده: