چچ

مناقصه ها و مزاید ها

1 KN-15/1104 ساخت مبدل E-22814 مناقصه 1401/03/24
1401/03/30
1401/04/12 1401/03/31
59: 15
2 KN-15/1103 تأمین مواد شیمیایی و کنترل کیفی آب های مربوط به برج های خنک¬کننده و سیستم¬های سردساز خط 1 و 2 مناقصه 1401/03/25
1401/03/31
1401/04/14 1401/04/01
59: 10
3 KN-15/972-5 حمل اسید و مواد شیمیایی پتروشیمی نمونه سامان (نوبت پنجم) مناقصه 1401/03/25
1401/03/31
1401/03/15 1401/03/31
59: 10
مطالب زیرمجموعه
آدرس کوتاه شده:
مناقصات و مزایدات