چچ

مدیران ارشد

جناب آقای مهدی مدیر سرمایه گذاری

جناب آقای رضا مدیربهداشت، ایمنی، محیط زیست

جناب آقای محمد راد مدیر طرح ها

جناب آقای هادی مدیر برنامه ریزی

جناب آقای محمد مالی

جناب آقای رضا مدیر کنترل تولید

آدرس کوتاه شده: