چچ

پروژه ها

ردیف پروژه ها
1 ساخت پژوهشی دستگاه کاتاتست جهت انجام امور پژوهشی
2 ارزیابی چرخه حیات (LCA) محصولات شرکت پتروشیمی نمونه سامان
3 کاهش هدر روی بنزن در جریان Raffinate واحد 500
4 تولید Chloride Adsorber
5 تبدیل رافینیت به آروماتیک
6 Revamp واحد 100
7 بومی سازی و تولید کاتالیست LD485
8 افزایش ظرفیت کوره های ریفرمینگ واحد 300 (کوره های 3001 تا 3004)
9 بررسی عملکرد و ارتقاء ظرفیت Refrigerator ها
10 ساخت کاتالیست واحد شیرین سازی برش سنگین
آدرس کوتاه شده: