چچ

زیرساخت ها و تجهیزات تحقیقاتی

فهرست امکانات و تهیزات عمومی و آزمایشگاهی فهرست امکانات و تجهیزات تخصصی
gas chromatograph , Varian 3800GC پایلوت تست راکتوری
Distillation Apparatus Herzog HAD627
barometer, Aneroid Lambrecht BL-485
Flash point, petrotest
Vapor Pressure (Reid), petrotest
Acid Wash Color
Titrator meter, Digital

آدرس کوتاه شده: