چچ

توسعه سیستم ها

اداره فناوری اطلاعات معرفی واحد فناوری اطلاعات با هدف ایجاد تسهیلات و مدیریت جریان اطلاعات و ارتباطات بنحو موثر و کارآمد در سطح صنعت پتروشیمی ایجاد گردیده است .

وظایف اصلی این امور بطور کلی عبارتست از :

1- فراهم آوری زمینه ، ابزار و روشهای انتقال اطلاعات و ارتباطات بنحو کنترل شده ، موثر و کارآمد.

2- تامین امنیت ، اعتماد و قابلیت دسترسی برای جریان اطلاعات.

3- انجام خدمات سخت افزاری / نرم افزاری /شبکه و اینترنت / اینترانت برای شرکت.

4- انجام مشاوره و راهنمایی جهت رفع مشکلات.

5- کمک به اخذ تصمیمات مدیریتی در تمامی سطوح توسط فراهم آوری سیستم های اطلاعات مدیریتی مناسب.

6- انجام پردازش مناسب روی داده ها و اطلاعات توسط سیستمهای کاربردی ، اطلاعاتی که منجر به ایجاد اطلاعاتی با ارزش تر جهت گزارشات و یا تسهیل درانجام امور گردد.

آدرس کوتاه شده: