چچ

HSE

طبق آخرین شمارش انجام گرفته توسط پرسنل اداره HSE ، فضای سبز مجتمع پتروشیمی نمونه سامان شامل 3000 اصله درخت است ،که به ازای هر یک از کارکنان دو اصله درخت می باشد. با اجرای طرح گسترش فضای سبز تا پایان امسال، با اتکا به پروردگار متعال داشت 6000 اصله درخت تحقق خواهد یافت که مبنای آن داشتن درخت به تعداد کارکنان پتروشیمی و خانواده ایشان می باشد.

آدرس کوتاه شده: