چچ

بهره برداری

واحد 100

تولید اسید کلریدریک 30 %
خنثی سازی اسید
مخازن نگهداری مواد
تخلیه و بارگیری

آدرس کوتاه شده: